Sbor dobrovoln??ch hasi??? Horn? He??manice - Novinky
Navigace
-> ?l??nky
-> Videa
-> Galerie fotek
-> Kontaktujte n??s
-> Vyhled??v??n?
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Diskuze fóra
Nejnovější diskuze
-> Diskuze
Nejdiskutovanější
-> Diskuze [7]
Vítejte
V?tejte na str??nk??ch sboru dobrovoln??ch hasi??? Horn?ch He??manic
-
?l??nky kter? miz? po ?ase z hl??vn? strany se p??esouvaj? do sekce ?l??nky - Archiv
-
Omlouv??me se v??em, kter??m se ob?as nejde na na??e str??nky dostat, nebo se nejde p??ihl??sit. Chyba nen? na na??? stran?, ale na serveru kde m??me hosting. Poskytovatel m?? se serverem dlouhodob? probl?my a neda??? se mu je moc ??e??it. Pokud se v??m ob?as str??nky zobrazuj? ??patn?, nebo v??bec, tak m?jte strpen?, oni zase nasko??, d?kujeme...
-
Kde n??s najdete na map?!
-
Z d??vodu st??l?ho spamu zablokov??no pos?l??n? v??ech vzkaz?? a koment?????? neregistrovan??mi u?ivateli! - Registraci od te? schvaluje administr??tor!
PF 2017
????ky 2015
Dne 19.9.2015 se uskute?nila sout?? v ????k??ch!!


V sobotu 19. z????? za kr??sn?ho slune?n?ho po?as? he??man??t? hasi?i v poledne nakl??dali ma??inu a ostatn? v?ci pot??ebn? na hasi?sk?? ??tok a chystali se na sout?? do Orlick?ho Podh?????. Nemocn?, ospal?, op?t v nekompletn? sestav?, ale pos?leni o Radima Sv?tl?ka ze ?t?t??, jsme se chystali podat co nejlep??? v??kon. Nejprve jsme se jako dru?stvo z???astnili ??tafety. Ta se skl??dala z tah??n? pneumatiky provazem, p??enesen? 40 kg kbel?ku, j?zdy na traka??i a zapojov??n? proudnic do hydrantu. Posledn? ???astn?k pot? musel b??et sprint p??es celou tra?? a na konci vyp?t pivo, nejl?pe na EX. Jeliko? nejsme ???dn? ??vejpitkov??? tak jsme si pivo na konci trat? vychutn??vali, a tak jsme ztratili cenn? vte??iny. Dal??? discipl?nou byl po???rn? ??tok s neupravenou st???ka?kou PS 12. Jeliko? m??me jen upravenou st???ka?ku PS 12, tak jsme na sout?? p??ijeli s PS 8 (s ??kop??iv??kem??). Ma??ina nevypad?? na pohled b??hv?jak, p??ed samotnou sout??? n?kdy sly???me i posm?chy, ale pak jim v?t??inou vyt??eme zrak. A to se stalo i nyn?! Na trati s p??ek???kami jsme se um?stili na 1. m?st? s ?asem 46 sekund. Bohu?el pro n??s se ?asy z obou discipl?n s??taly a my jsme skon?ili na nelichotiv?m p??edposledn?m m?st? z celkov?ho po?tu 8 dru?stev. Dal??? perli?kou na hasi?sk? sout??i byla sout?? ??ELEZN?? HASI?. Z na??eho t??mu se nechal ukecat a p??ihl??sil se David ?ilar. Rozhodn? neud?lal ostudu. Z 10 sout???c?ch skon?il na kr??sn?m 5. m?st? a jen p??r sekund mu chyb?lo, aby byl na ??bedn???. Touhle sout??? jsme nejsp???e zakon?ili na??i hasi?skou sez??nu. V prosinci na v??ro?n? sch??zi shrneme leto??n? rok, p??es zimu nabereme s?ly, vylad?me techniku a v roce 2016 s nov??m el??nem a mo?n?? i nov??mi ?leny budeme op?t obj??d?t sousedn? i vzd??len? hasi?sk? sout??e a reprezentovat na??i obec.
!!! Fotky zde !!!
!!! V??sledkov?? listina ????ky zde !!!
Heroltice 2015
V sobotu 5.9.2015 se na??e dru?stvo mu??? z???astnilo sout??e v Heroltic?ch


Op?t bez dvou ?len??, ale obohaceny o zku??enosti z minul? sout??e, jsme jeli 5. 9. tradi?n? na jednu
z posledn?ch sout??? do Heroltic. Tentokr??t s n??mi sout??il Jan Faltus a vyp??j?en?? ?len z SDH Heroltice
Jaroslav Kn??pek. Sout?? byla op?t dvoukolov?? s p??ek???kami. Nejprve ??tok s nep??ipravenou z??kladnou
(hadice v kotou??ch) a pot? klasick?? ??tok, ale s p??ek???kami. Po prvn?m kole bylo nekompromisn? prvn?
dru?stvo z Bu???na, kter? m?lo n??skok na druh?ho 6 sekund, my jsme byli t??et? se ztr??tou 7 sekund.
Ostatn? v??sledky byly velmi vyrovnan? a rozhodovaly setiny. Dosa?en? ?asy se s??taly a druh? kolo b??v??
nep??edv?dateln?. Ve druh?m kole Bu???n neprovedl ??pln? ide??ln? ??tok a n?kte??? na??i konkurenti tak?
zav??hali. ?lo se na v?c . . .Tentokr??t jsme provedli t?m??? bezchybn?? v??kon a v??e podtrhl Jan Faltus svou ????ipkou?? do okna (p??ek???ka). ?as Bu???na jsme st??hli na pouhou 1
sekundu a nakonec skon?ili na kr??sn?m 2. m?st?. Kone?n? jsme mohli pok??t?t nov? dresy
Horn? Stud?nky 2015
Dne 28.6.2015 se uskute?nila sout?? v Horn?ch Stud?nk??ch!!


Na??e dru?stvo mu??? se poprv? z???astnilo sout??e v Horn?ch Stud?nk??ch. I p??es velkou nep???ze?? po?as? se mu?i um?stili na v??born?m 2.m?st? s ?asem 23:61 z celkov?ho po?tu 11 dru?stev


!!! Fotky zde !!!
!!! V??sledkov?? listina Horn? Stud?nky zde !!!
Jedl? a P?sa??ov 2015
V sobotu 20.6.2015 se na??e dru?stvo mu??? z???astnilo sout??e v Jedl? a v ned?li 21.6.2015 sout??e v P?sa??ov?


Sout?? v Jedl? nav??t?vilo na??e dru?stvo po del??? dob?. V siln? konkurenci 14 dru?stev na??i mu?i obsadili s ?asem 20:33 3.m?sto. V ned?li jeli mu?i do P?sa??ova kde se sout??ilo na 3B a p??es p??ek???ky. Na??e dru?stvo se um?stilo na 2.m?st? z celkov?ho po?tu 13 dru?stev s ?asem 25:81 a v druh? ???sti, kdy se b??el klasick?? ??tok bez p??ek???ek a sout??ilo se o fla??ku, skon?ili na??i mu?i na 3.m?st? s ?asem 23:96!!! Fotky Jedl? zde !!!
!!! V??sledkov?? listina Jedl? zde !!!

!!! Fotky P?sa??ov zde !!!
!!! V??sledkov?? listina P?sa??ov zde !!!
CHAT
NAJDETE N??S NA
SPONZO??I
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

Žádné zprávy.
Theme BorderLine by Harly436,766 návštěv